Hội nghị Ban chấp hành lần thứ II, Nhiệm kỳ 2022 - 2027