Tham dự các Chương trình - Sự kiện trong tháng 10 tại Miền Bắc